Studia podyplomowe

Opis studiów

  • Celem kształcenia na studiach podyplomowych 21st Century United States of America in Practice jest nabycie przez słuchaczy wiedzy odnoszącej się do obecnych przemian społecznych, politycznych, kulturowych i prawnych w Stanach Zjednoczonych, umiejętności w zakresie analizy i prognozowania amerykańskich zjawisk społeczno-polityczno-gospodarczych, a także praktycznych kompetencji związanych z pewnymi wymiarami amerykańskiej kultury.
  • Kilkanaście modułów poświęconych jest praktycznym elementom funkcjonowania współczesnych Stanów Zjednoczonych, a forma zajęć ma charakter konwersatoryjny lub warsztatowy. Dzięki studiom słuchacze poznają m.in. mechanizmy amerykańskiej idei przywództwa, cechy amerykańskiej kultury korporacyjnej, specyfikę protokołu dyplomatycznego i tajniki publicznych wystąpień. Dowiedzą się również na temat społecznych i politycznych aspektów federalnych kampanii wyborczych, przyczyn i skutków amerykańskiej poprawności politycznej oraz podstawowych problemów prawnych na jakie napotykają cudzoziemcy w U.S.A.
  • Słuchacze uczestniczą w przygotowywaniu projektów, wystąpień indywidualnych i grupowych oraz we wspólnych dyskusjach nad współczesnymi Stanami Zjednoczonymi.
  • Studia są prowadzone we współpracy z kilkoma interesariuszami zewnętrznymi zaangażowanymi w działalność naukową, społeczną i gospodarczą w wymiarze amerykańskim, jak również przez specjalistów w zakresie nauk społecznych prowadzących badania amerykańskiej rzeczywistości społeczno-politycznej.

Plan

Ulotki do pobrania