Professor Dorota Praszałowicz

position: Professor
e-mail: praszdo@uj.edu.pl

Dorota Praszałowicz is the editor in chief of the quarterly Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny (Migration Studies – Review of Polish Diaspora), the deputy chairperson of the Committee for Migration Studies of the Polish Academy of Sciences, a member of the Board of Directors of the Polish American Historical Association, and a member of the Commission for Polish Diaspora Studies of the Polish Academy of Arts and Sciences.

In 2003/2004 she was Fulbright Scholar at the New York University.

She spent three years at the Ruhr Universität Bochum (1991-93, 1997/98) and several months at the Freie Universität Berlin (1998).

Functions at IAiSP

Chair of Sociology of Nation and Ethnic Studies

Academic interests

  • International migrations old and new: a comparative perspective
  • Cultural changes in Polish diaspora communities
  • Institutionalization of immigrant life with focus on school systems launched by immigrants
  • Conceptualizations in migration studies
  • Gender perspective in migration studies

Current research projects & grants

EUROEMIGRANCI.PL"  - The   project    is  co-financed    from   the   funds   granted    by   the Ministry  of  Foreign  Affairs  in  the  competition  for  the  public  task "Cooperation  with  Polish  Diaspora  and  Poles  Abroad  in 2013."

Past research projects & grants

  • "Polish schools in Great Britain: Tradition and changes"; project financially supported by the Polish Ministry of Foreign Affairs, 2012.
  • Poles in Berlin: old and New migration streams"; project financially supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education, 2007-2009
  • expert in international research projects.

Courses

Click here

Publications

» Books

2010, Polacy w Berlinie: strumienie migracyjne i społeczności imigracyjne, Kraków: Księgarnia Akademicka,196 pages

2004, Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku:  Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini. Zarys problemu,  Kraków: Księgarnia Akademicka, 172 pages (co-authors: Krzysztof Makowski, Andrzej Zięba).

» Chapters

2012, Migration memoirs and narratives of Polish migrants in Berlin, [in:] East European Diasporas, Migration and Cosmopolitanism, (eds.) U. Ziemer, S. P. Roberts, London & New York: Routledge, pp. 92-104.

2012, Migration Patterns Old and New. Some Useful Concepts and a Few Examples, [in:] Amerykomania, vol. 2, (eds.) Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 687-696.

2009, Rola żeńskich zakonów w życiu skupisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych, [in:] Polska – Dwa Światy. Kraj i Polonia, (eds.) W. J. Wysocki, W. Gliński, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pp. 205-220.

2009, Local Community and Nineteenth Century Migrations: Poznanian Kleszczewo and Zaniemyśl (Prussian Poland), [in:] European Mobility. Internal, International and Transatlantic Moves in the 19th and Early 20th Centuries, (eds.) A. Steidl, J. Ehmer, S. Nadel, H. Zeitlhover, Göttingen: V&R Unipress, pp. 175-189.

2009,  Mikrohistoria: z dziejów polskich migracji do Berlina,  [in:] Zrozumieć współczesność, (eds.) G. Babiński, M. Kapiszewska, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, pp. 153-169.

2009, Polonijne żeńskie zakony religijne w USA, ich działalność i ewolucja w procesie amerykanizacji, [in:] Migracje. Religie i Kościoły wobec migracji i migrantów, (eds.) J. Zamojski, Warszawa: Instytut Historii PAN, pp. 56-65.

2009, Współpraca i konflikt w skupiskach imigracyjnych: Polacy i ich dawni sąsiedzi w Nowym Jorku (Polacy, Niemcy, Rusini), [in:] Między konfrontacją a współpracą. Historia, polityka, migracje, (eds.) E. Kowalska, Warszawa: Instytut Historii PAN,  pp. 259-269.

2008, Polskie migracje do Berlina na przełomie XIX i XX wieku. Szkic problematyki, [in:] Etniczność. O przemianach społeczeństw narodowych, (eds.) Maria Szmeja, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, pp. 280-295.

2008, Polacy w Berlinie: od germanizacji do globalizacji, [in:] Migracja – wartość dodana?, (eds.) Krzysztof Markowski, Lublin: Wydawnictwo KUL, pp. 18-31.

2008, Poles in Berlin: from germanization to globalization, [in:] Migration – the value added?, (eds.) Krzysztof Markowski, Lublin: Wydawnictwo KUL, p. 18-28.

2008, Women on the cross-road: Poland and its emigration and immigration, [in:] Migration and mobility in an enlarged Europe. A gender perspective, (eds.) Sigrid Metz-Göckel, Mirjana Morokvasic, A. Sengenata Münst, Opladen & Farmington Hills, pp. 249-280.

2007, Praca, społeczność, rodzina: polskie analizy współczesnych migracji kobiet [in:] Migracje i społeczeństwa współczesne, (eds.) Jan Zamojski, Warszawa: Instytut Historii PAN, pp. 134-139.

2006, Polish Berlin. Differences and similarities with Poles in the Ruhr Area, 1860-1920  [in:] Paths of Integration: Migrans in Western Europe (1880-2004), (eds.) L. Lucassen, D. Feldman, J. Oltmer, Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 139-157.

2006, Polskie studia nad procesami migracji: tematy główne i tematy zaniedbane, [in:] Polska diaspora w procesach globalizacji. Stan i perspektywy badań, (eds.) Grzegorz Babiński, Henryk Chałupczak, Kraków: Grell.

2005,  Migrujące pogranicza:  procesy zamorskich migracji z Poznańskiego w XIX wieku [in:] Z pogranicza na pogranicze, (eds.) W. Misiak, Z. Kurcz, A. Sakson, Wrocław: Wydawnictwo Silesia.

2003,  Overseas Chain Migration of Germans, Poles and Jews from the Prussian Province of Posen in the 19th Century, [in:] Polish and Irish Migration in Comparative Perspective, (eds.) J. Belchem, K. Tenfelde, Essen: Klartext.

2001, Niemiecka migracja z ziem polskich, [in:] Polska diaspora, (eds.) Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Literackie, pp. 475-487.

2001,  Diaspora niemiecka, [in:] Diaspory, (eds.) Jan Zamojski, Warszawa: Neriton.

2000, Wykorzenienie, czy dołączenie do najbliższych? Z problematyki migracji łańcuchowych, [in:] Imigranci i społeczeństwa przyjmujące.  Adaptacja? Integracja? Transformacja?, (eds.) J. Zamojski, Warszawa: Neriton, pp. 287-295.
 

» Articles

2009, Polish American Sisterhoods: The Americanization Process, "U.S. Catholic Historian", vol. 27, no. 3,  pp. 45-57.

2007, Dawne i nowe migracje, dawne i nowe konceptualizacje w badaniach migracyjnych, „Przegląd Polonijny", no. 2, pp. 19-40.

2005, American Ethnicity.  Rethinking Old Issues, Asking New Questions, „Przegląd Polonijny", no. 4, pp. 5-6.

2005, Old Neighbors in the New World. Germans, Jews, Poles and Ruthenians on Manhattan Lower East Side, „Przegląd Polonijny", no. 4, pp. 77-92.

2003, Overseas Migration from Partitioned Poland:  Poznania and Eastern Galicia as Case Studies, „Polish American Studies", vol. LX, No. 2.

2002, Teoretyczne koncepcje procesów migracji, „Przegląd Polonijny", no. 4, pp. 9-40.

1999, Zamorska emigracja  łańcuchowa Polaków, Niemców i Żydów z Wielkopolski w XIX wieku. Zarys problematyki i podstawowe dane, „Przegląd Polonijny", no. 3, pp. 89-104.

» Edtions

2012, Between the Old and the New World: Studies in the History of Overseas Migrations,  „Migration - Ethnicity - Nation: Cracow Studies in Culture, Society & Politics", Warsaw, New York, Frankfurt am Main, Brussels, Oxford: Peter Lang, 180 pages, (co-author: Agnieszka Małek)

» Entries

2011, Encyclopedia of European Migrations and Minorities, (eds.) K. Bade, P. C. Emmer, L. Lucassen, J. Oltmer, Cambridge: Cambridge University Press:

  • Poland.2007, Enzyklöpedie Migration in Europa vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Paredborn-München:

  • Polen, pp. 258-272.

» Reviews

2012, „Zaraz wracam …. albo i nie". Skala powrotów, motywacje i strategie życiowe reemigrantów z województwa śląskiego, red. J. Szymańska, C. Ulasiński, D. Bieńkowska, Kraków: CDS, 2012 / rev. [in:] „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny" no. 3, pp. 189-192.

2010, Hasia Diner, We Remember with Reverence and Love. American Jews and the Myth of Silence after the Holocaust, 1945-1962, New York & London: New York University Press, 2009 / rev. [in:] „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny" no. 4, pp. 185-188.

» Other

2012, Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność, raport z realizacji projektu pod tą samą nazwą finansowany ze środków MSZ, 2012, 161 pages (co-authors: Agnieszka Małek, Paulina Napierała, et al.).

2011, Introduction [in:], Between the Old and the New World: Studies in History of Overseas Migrations, (eds.) Agnieszka Małek, Dorota Praszałowicz, Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag.

2011, Stan i perspektywy nauczania przedmiotów ojczystych na obczyźnie, (współpraca: Paulina Napierała)

2009, American Ethnicity: Rethinking Old Issues, Asking New Questions Workshop at the Jagiellonian University, May 2008 [in:] "Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", no. 3.
 

» Conference papers

2012, 31 maja-3 czerwca, doroczna konferencja Polish American Historical Association  "East-Central Europe in Exile Patterns of Transatlantic Migrations", Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

2012, 24-26 maja, „Współczesne migracje i ich konsekwencje w perspektywie interdyscyplinarnej: między izolacją a integracją", Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Adama Mickiewicza i Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytet Adama Mickiewicza,  Będlewo.

2012, 18-22 kwietnia, doroczna konferencja Organization of American Historians, Milwaukee, Wisconsin, USA.

2012, 14 kwietnia, „Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii", Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania.  

2011, 20-21 października, „Państwo polskie a diaspora polska w świecie (1918-2011)", Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.

2011, 7-11 września, III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie „Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne", Polska Akademia Umiejętności, Kraków.

2011, 24-25 marca, „Badania migracji w Polsce: stan wiedzy, kierunki i metody", Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Główny Urząd Statystyczny, Jachranka.

2010, 6-7 grudnia „Polsko – niemieckie doświadczenia migracyjne. Przeszłość i teraźniejszość", Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
    
2010, 21 października, „Kierunek Małopolska", Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków.

2010, 18-19 września, „Diasporas and Cosmopolitanism in Central and Eastern Europe: from Theory to Practice", University College London, Londyn, Wielka Brytania.

2009, 1-3 grudnia,  „Migracje i metropolie", Instytut Historii PAN, Warszawa.

2009, 8-9 maja, Migration patterns old and new. A few examples and some useful concepts, "Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie. Metody. Zjawiska", AGH, Kraków.

2009, 30 marca, „Polacy w Berlinie", Uniwersytet Jagielloński – Stowarzyszenie Wspólnota Polska – Goethe Institut, Kraków.